مقلات

ccc

رز در موسیقی فارسی

آهنگ‌های برتر فارسی که درباره گل رز بعضی از آهنگ‌های برتر فارسی که درباره گل رز هستند عبارتند از: این نمونه‌ها فقط بخشی از آهنگ‌های فارسی هستند که در مورد گل رز آهنگسازی شده‌اند. هنوز آهنگ‌های دیگری نیز وجود دارند.